هفت عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در آخرین ارزیابی صورت گرفته براساس داده‌ های پایگاه استنادی اسکوپوس که با همکاری موسسه الزویر انجام شده است،  هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند.

دکتر احسان اسماعیل نژاد افزود: دکتر مهدی بقایری دانشیار گروه شیمی، دکتر بهروز ملکی استاد تمام گروه شیمی، دکتر امیرحسن امیری دانشیار گروه شیمی، دکتر رضا طیبی استاد تمام گروه شیمی، دکتر مجتبی لزگی نظرگاه دانشیارگروه عمران، دکتر ابراهیم قاسمی استادیار گروه علوم مهندسی و دکتر محمد چهکندی دانشیار گروه شیمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری که در لیست دو درصد دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند.

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پراستناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲% برتر حوزه‌های تخصصی علمی، توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده‌های اسکوپوس شناسایی و معرفی شده است.

لینک دسترسی به فهرست ۲ درصد دانشمندان برجسته دنیا:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3