مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

مجموعه کارگاه های آموزشی و نشست تخصصی با موضوع مهندسی بافت و درمان سرطان

 مدرس دوره:

دکتر فرشید صفات، مدرس دانشگاه برادفورد انگلستان و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری