آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در نظر داردکارگاه هایی با عناوین زیر جهت آشنایی کارشناسان ومدرسین آزمایشگاه ها و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مسائل ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها به صورت حضوری برگزار نماید. لازم به ذکر است مطابق با مصوبات کمیته ی ایمنی دانشگاه، شرکت و همچنین ارائه ی گواهی نامه حضور (اعتبار ۳ ساله) در کارگاه های ایمنی جهت تدریس واحد های عملی آزمایشگاهی و کارگاهی و نیزاستفاده از خدمات آزمایشگاهی از این پس الزامی است.  شرکت در کارگاه ها برای دانشجویان کارشناسی نیز توصیه می شود. متقاضیان جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند.

                 https://www.hsu.ac.ir/azad