مجوز ایجاد و راه اندازی رشته جدید اقتصاد در مقطع کارشناسی در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم پس از ارزیابی پتانسیل‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری. با راه اندازی رشته اقتصاد در این دانشگاه موافقت کرد.

با اخذ این مجوز ، از مهر۱۴۰۰، دانشگاه حکیم سبزواری  ۳۵ دانشجو در این رشته پذیرش خواهد کرد.