مدارک مرحله اول برای بررسی پذیرش

 

  • براي مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد؛( گواهي اشتغال به تحصيل گذراندن کارنامه یا ریز نمرات (حداقل ۱۲ واحد درسی گذرانده شده برای مقاطع کارداني، کارشناسي و ۶ واحد کارشناسي ارشد) در دانشگاه مبدأ که به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي در سفارت ايران یا نماینده  دانشگاه در آن کشور رسيده باشد.

 

  • براي دانشجويان دوره دکتري؛(گواهي حضور، ثبت نام و اشتغال به تحصيل حداقل دو نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبدأ و گزارش استاد راهنما مبني بر ميزان پيشرفت تحصيلي و موضوع رساله دانشجو که به تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي در سفارت ايران یا نماینده  دانشگاه در آن کشور رسيده باشد.)