مدارک مرحله دوم برای ثبت نام قطعی

*** در صورت پذیرش، دانشجو باید هنگام مراجعه به دانشگاه حکیم سبزواری تصوير مدارک معتبر همه مقاطع تحصيلي قبلي خود را به همراه داشته باشد.

*** (چنانچه مدارک مذکور در خارج از کشور اخذ شده باشند، مدارک تا پيش دانشگاهي بايد در وزارت آموزش و پرورش قسمت مدارس ايرانيان خارج از کشور تأييد و يا معادل ‌سازي و مدارک دانشگاهي نيز بايد در اداره کل امور دانش ‌آموختگان وزارت علوم ارزشيابي شده باشند)  

*** تصوير مدارک دال بر وضعيت نظام وظيفه (مخصوص آقايان)