رئیس دانشگاه حکیم سبزواری مدیریت منابع و کاهش وابستگی به بودجه دولتی را از سیاست های جدی این دانشگاه برشمرد و از تلاش برای تامین منابع مالی پایدار به منظور تحقق این هدف خبر داد.

دکتر علی اصغر مولوی در نشست هم اندیشی در خصوص مسائل جاری و مالی دانشگاه که با حضور معاونین، روسای دانشکده ها و مدیران دانشگاه برگزار شد، گفت: در شرایط فعلی دولت توان حمایت مالی بیشتر از دانشگاه ها را ندارد و  باید با مدیریت مناسب و استفاده از خردجمعی بتوانیم بهره وری بهینه از منابع را افزایش و هزینه های غیرضروری را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه با درک شرایط و آینده نگری درصدد ایجاد راهکارهایی برای عدم وابستگی به بودجه دولتی و ایجاد درآمدزایی در دانشگاه هستیم. افزود: برآنیم با مدیریت منابع مالی در جهت کاهش هزینه ها حرکت کنیم، همچنین در ارائه ارقام انضباط و شفافیت مالی را در نظر گرفته ایم و با استفاده از همفکری با تمامی ارکان دانشگاه راهکارهایی را برای درآمدزایی تدوین کنیم.

رئیس دانشگاه  در ادامه به راهکارهای درآمدزایی در دانشگاه اشاره کرد و گفت: در همین راستا جذب دانشجوی خارجی، برگزاری دوره های آموزش آزاد و پروژه های ارتباط با صنعت و استفاده از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی در جهت تولید درآمد در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این نشست معاون مالی و اداری و مدیر مالی دانشگاه با ارائه گزارش هایی وضعیت مالی و بودجه دانشگاه را برای حاضران در جلسه شرح دادند و سپس اعضای جلسه با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.