مدیریت همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی برگزار می کند:

کارگاه “استانداردهای آموزش و پژوهش در اتحادیه اروپا”

دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲-۱۳:۳۰ سالن همایش بیهقی

ارائه دهنده: دکتر علی اصغر مولوی