مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

 وبینار معرفی طرح های حمایتی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

🔹چهارشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۱/۳۰

🔹 لینک حضور در وبینار

http://Meeting5.hsu.ac.ir/b/ali-fdd-a9w