دکتراحسان اسماعیل نژاد مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی اقدامات و راهبردهای توسعه ای و توفیقات حوزه مدیریت پژوهشی در زمینه های مختلف در سی ماه اخیر را تشریح کرد.

به گزارش مدیریت پژوهشی اقدامات و راهبردهای متنوّع و راهگشایی که در زمینه های مختلف مربوط به پژوهانه اعضای هیات علمی، پژوهشگران پسادکتری، ماموریت های پژوهشی و حق التشویق فعالیت های پژوهشی پیش از این به خوبی تعریف شده بود، توسط مسئولان و همکاران این حوزه به طور جدّی پیگیری شده و اقدامات توسعه ای جدیدی نیز در دو سال اخیر در دست اقدام بوده است. در این گفتگو دکتر اسماعیل نژاد از توفیقات حاصل شده در حوزه مدیریت پژوهشی که یکی از مدیریت های هفت گانه ی معاونت پژوهش و فناوری است، پرداخته است.

 

 • دیپلماسی علمی:

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه توجه به دیپلماسی علمی از دیرباز در حوزه ی پژوهش دانشگاه مورد توجه بوده، گفت: با اطمینان کامل می توان گفت آیین نامه ماموریت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در صدر آیین نامه های تمام دانشگاه ها از نظر تسهیل و تسریع امور ماموران پژوهشی است.

دکتر احسان اسماعیل نژاد ادامه داد: در دو سال گذشته به طور متوسط هر ماه یک نفر از همکاران هیات علمی به ماموریت پژوهشی خارج از کشور اعزام شده اند و خروجی های پژوهشی ایشان نقش بسیار ارزنده ای در چاپ مقالات با مشارکت بین المللی و ارتقای جایگاه دانشگاه در رده بندی های مختلفی مثل THE داشته است به نحوی که دانشگاه برای اولین بار در لیست مورد تایید برخی کشورها از جمله عراق قرار گرفت و در جذب دانشجوی بین الملل توفیق مضاعفی یافت.

 • رده بندی های داخلی و بین المللی:

وی افزود: مهم ترین رده بندی هایی که در حوزه ی پژوهش دانشگاه پیگیری می شوند، رده بندی داخلی ISC و رده بندی بین المللی THE است.

دکتر اسماعیل نژاد ادامه داد: در رتبه بندی ISC، دانشگاه در سال جاری با ارتقای ۱۲ پله ای و بالاتر از ۱۱ مرکز استان کشور بسیار خوش درخشید و برای اولین بار در رتبه بندی THE به حدّی ارتقاء یافت که مورد تایید وزارت علوم بسیاری از کشورها از جمله عراق، هندوستان، لبنان و …. قرار گرفت و در امر جذب دانشجوی بین الملل حائز شرایط لازم شد.

 • آیین نامه پژوهانه:

دانشیار گروه مهندسی نفت با اشاره به اینکه در زمینه آیین نامه پژوهانه اتفاق مهمّی که رخ داد و در داخل کشور بسیار کم سابقه بود، گفت: تعریف ۵۰ درصد پژوهانه در قالب توسعه ی فعالیت های پژوهش و فناوری (در اختیار عضو محترم هیات علمی بدون ارائه ی مستندات) بود و برای اولین بار ۵۰ درصد کل بودجه ی پژوهانه تا دی ماه سال جاری به کارت پژوهانه ای که به همین منظور برای اعضای محترم هیات علمی تهیه شده بود، واریز شد.

وی ادامه داد: مضاف اینکه در آیین نامه جدید، سقف های تعیین شده در آیین نامه ی قبلی حذف شده و اختیار عضو محترم هیات علمی در هزینه کرد پژوهانه، کامل و تمام است. حوزه ی پژوهش دانشگاه رسالت خود را فراهم آوری و بسترسازی انجام فعالیت های پژوهشی می داند و هیچ گاه به مبحث امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی ورود نکرده است.

دکتر اسماعیل نژاد افزود: در همین راستا، در آیین نامه ی جدید پژوهانه، امتیازات کمیته ترفیع دانشگاه، فصل الخطاب برای تخصیص پژوهانه ی پایه بوده و علاوه بر این، امتیازاتی برای پژوهانه ی ویژه نیز در نظر گرفته شده است.

مدیر پژوهشی اظهار داشت: با این مکانیزم، رشد قابل توجهی را در مبلغ پژوهانه ی سال جاری برای همکاران گرامی هیات علمی شاهد بودیم که امیدواریم برکات و ثمرات آن را در فعالیت ها و خروجی های پژوهشی سال های بعد به روشنی ببینیم. حتماً شایسته است تا از رئیس دانشگاه، معاون مالی و اداری دانشگاه و مدیر مالی دانشگاه به جهت حمایت از حوزه پژوهش در زمینه ی تحقّق این امر قدردانی شود.

 • جذب پژوهشگر پسادکتری و پژوهشگران مستقل:

دکتر اسماعیل نژاد با تاکید ر اینکه یکی از اهداف ترسیم شده ی حوزه ی پژوهش که تحقّق آن به طور جدّی در دو سال اخیر مورد توجه قرار گرفت، اصلاح نسبت پژوهشگر به استاد (عضو هیات علمی) بود، بیان کرد: به همین منظور، تدوین آیین نامه ی دستیار پژوهشی و پرداخت حق الزحمه ی پژوهشگر از محل پژوهانه ی عضو هیات علمی تدوین و به تصویب شواری پژوهش و فناوری رسید تا بتوان از توان دانشجویان و فارغ التحصیلان نهایت بهره را برد.

وی ادامه داد: وزارت علوم هم اکنون و در همین راستا در حال تدوین آیین نامه ای با عنوان “پژوهشگر مستقل” است و این نیاز برای جذب محققّان در سراسر کشور احساس می شود. این حوزه معتقد است شرایط پژوهشگران پسادکتری دانشگاه نسبت به قبل، ارتقای قابل توجّهی یافته و تسهیلاتی مانند استفاده از خوابگاه، سلف دانشجویی، کتابخانه، اینترنت، فضاهای ورزشی، حق التشویق و …. از جمله مواردی است که برای پژوهشگران پسادکتری دانشگاه هم اکنون برقرار است. ضمن اینکه حقوق این بزرگواران بدون تاخیر و به صورت ماهیانه پرداخت می شود.

 • نشریات و همایش ها:

مدیر پژوهشی دانشگاه افزود: از جمله فعالیت هایی که اخیراً اراده ای جدّی برای توسعه ی آن وجود داشت، بحث نشریات و برگزاری همایش ها در دانشگاه است که در دو سال اخیر محلّ توجه ویژه ی حوزه پژوهش قرار گرفت.

دکتر اسماعیل نژاد گفت: نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی با همّت مسئولان این نشریه با چاپ شماره های عقب مانده، عزمی راسخ برای ورود به رتبه بندی دارد. نشریه ی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک با حفظ جایگاه “ب” ارتقای رتبه ای را نیز داشته و حائز شرایط بسیاری از نمایه ها می باشد.

وی افزود: دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر اولین شماره ی نشریه ی خود را به چاپ رسانده و دانشکده هایی دیگر از جمله ادبیات، جغرافیا و الهیات نیز در شرف انجام تشریفات اداری راه اندازی نشریه هستند. SCOPUS شدن نشریات از جمله اهدافی است که برای فعالیت های این حوزه به طور جدّی در حال دنبال شدن است. هم اکنون دفتر نشریات و دبیرخانه دائمی همایش های دانشگاه شکل گرفته و یک کارشناس مستقل در حال پیگیری امورات مربوطه است.

 • حق التشویق فعالیت های پژوهشی:

انشیار گروه مهندسی نفت افزود: در خصوص حق التشویق فعالیت های پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی برای اولین بار حوزه ی پژوهش دانشگاه در وضعیّتی است که هیچ گونه پرداخت معوقّی وجود نداشته و در حال حاضر حق التشویق ها به صورت ماهیانه و در انتهای هر ماه همراه با حقوق پرداخت می شود.

وی ادامه اد: سقف حق التشویق دانشجویی نیز برای تشویق و ترغیب بیشتر دانشجویان به سمت فعالیت های پژوهشی در این مدت به ۳ برابر افزایش یافته است. این حوزه بر این باور است که باید با همراهی سایر قسمت های دانشگاه، آیین نامه حق التشویق که در سال ۹۸ به تصویب هیأت امنا رسیده، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا انگیزه ی توسعه ی فعالیت های پژوهش و فناوری را بیشتر نماید.

 • طرح های پژوهشی داخلی دانشگاه:

دکتر اسماعیل نژاد یادآور شد: برای ایجاد امکان تجربه اندوزی دانشجویان گرامی در کنار اساتید پژوهشگر و رونق بخشیدن به فعالیت های پژوهشی دانشجویی، آیین نامه طرح های داخلی از محلِّ پژوهانه تدوین و به تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده است.

وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت های این آیین نامه امکان تعریف طرح های مختلف بنیادی، توسعه ای، کاربردی و …. وجود داشته و همکاران محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی می توانند در قالب تیم های پژوهشی با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

مدیر پژوهشی دانشگاه گفت:  به نظر می رسد این آیین نامه امکان مناسبی را برای دانشجویان گرامی جهت رزومه سازی فراهم آورده است. ضمن اینکه حوزه ی پژوهش دانشگاه از طرح های انجمن های علمی نیز به صورت کامل حمایت نموده و سعی داشته تا فعالیت های پژوهشی را در سطح دانشجویان کارشناسی نیز رونق بخشد.

 • نشر کتاب:

دکتر اسماعیل نژاد ادامه داد: کارگروه نظارت بر چاپ و نشر کتاب از دیگر فعالیت های حوزه ی پژوهش دانشگاه می باشد که در دو سال اخیر با تعریف فرآیندها، بروزرسانی پرسشنامه ها و …. توانسته است در نشر کتاب بسیار موفّق عمل کند.

مدیر پژوهشی دانشگاه گفت: هم اکنون تمام تشریفات مربوط به بررسی های نگارشی و ویرایشی در مرحله ی اول توسط کارگروه انجام شده و سپس داوری تخصّصی موضوع به دانشکده ها سپرده می شود. در صورتی که کتاب از نظر علمی-تخصّصی و نگارشی-ویرایشی مورد تایید قرار گیرد، کلیّه تشریفات مربوط به اخذ شابک، فیپا و …. توسط انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری به انجام رسیده و امکان انتشار نسخه ی الکترونیک آن نیز از طریق قرارداد با اپلیکیشن های موجود وجود دارد. مدیریت سابق کتابخانه آقای دولت آبادی در این زمینه همکاری خوبی با کارگروه داشته اند و بدین وسیله از تلاش های ایشان قدردانی می شود.

 • شورای پژوهش و فناوری دانشگاه:

دکتر اسماعیل نژاد گفت:شورای پژوهش و فناوری دانشگاه با ارائه ی تقویم برگزاری و ابلاغ رای ها در اولین فرصت ممکن، به اظهار و لطف همکاران منظم ترین و کارآمدترین شورای دانشگاه بوده که در دو سال اخیر در فعالیت هایی مثل اصلاح آیین نامه پژوهانه، اصلاح آیین نامه طرح های داخلی، اصلاح آیین نامه پسادکتری، اعطای فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی به همکاران و ….. توانسته نقش مهمی در توسعه و بسترسازی فعالیت های پژوهش و فناوری داشته باشد.

 • برگزاری جلسات توجیهی و هم اندیشی در دانشکده ها:

وی اظهار داشت: برگزاری جلسات با همکاران محترم هیات علمی هر دانشکده به صورت جداگانه و سالی حداقل یک بار انجام شده و بازخوردها، پیشنهادها و انتقادهای همکاران برای تدوین آیین نامه و اصلاح فرآیندها مدّ نظر قرار گرفته است. دانشیار گروه نفت گفت: تشریح فعالیت ها و توضیح اقدامات ممکن یا آشنایی با ظرفیت های آیین نامه های موجود از جمله دستورکارهای این جلسات دانشکده ای بوده و خرد جمعی حاصل از این جلسات برای حوزه پژوهش دانشگاه همواره بسیار راهگشا و غنیمت می باشد.

 • تعریف و اصلاح فرآیندهای مربوط به فعالیت های پژوهشی

مدیر پژوهشی دانشگاه تشریح کرد: تعریف فرآیندهای مرتبط با هر آیین نامه (برای مثال نحوه ی اقدام و مدارک لازم برای نشر کتاب یا انجام طرح های داخلی از محل پژوهانه) در سایت پژوهش دانشگاه قرار داده شده تا اقدام برای انجام فعالیت های پژوهش و فناوری را تسهیل و تسریع نماید. کرسی های علمی نیز از جمله مواردی است که به طور جدّی مورد تاکید حوزه ی پژوهش دانشگاه بوده و تلاش شده تا برگزاری این کرسی ها در سطح دانشگاه با اقبال بیشتری مواجه باشد.

دکتر اسماعیل نژاد خاطرنشان کرد: آنچه حاصل شده مرهون تلاش تمامی مسئولان و به طور ویژه همکاران حوزه ی پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد که جا دارد تا مراتب تقدیر و تشکر از همه ی این بزرگواران به حضور ایشان تقدیم گردد. لازم است تا از اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و اعضای کارگروه نظارت بر چاپ و نشر کتاب که در نظم بخشی و ارائه ی مشاوره های ذی قیمت نقش به سزایی در این توفیقات داشته اند، قدردانی شود.