مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان تنها سخنران ششمین نشست مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی  هیات های نظارت استانی با موضوع ” نقش دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها در تضمین کیفیت” در این نشست به سخنرانی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر امیرحسین کیذوری به نمایندگی از هیات های نظارت و ارزیابی کل دانشگاه های کشور و به عنوان تنها سخنران تخصصی در ششمین نشست مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی و هیات های نظارت استانی در سخنرانی خود به بیان ویژگی های کیفیت در دانشگاه ها پرداخت و فرایندهای بررسی کیفیت در دانشگاه ها و تجربیات دانشگاه حکیم سبزواری در چندسال اخیر در این مبحث را برای حضار تشریح کرد.
گفتنی است ایشان در پایان سخنرانی خود پیشنهاداتی به وزارت علوم ارائه نمودند که این موارد مورد استقبال دکتر ذکایی رئیس مرکز ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت وزارت علوم واقع گردید.

 شما گرامیان می توانید اسلاید و مباحث مطرح شده از سوی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در این نشست را در لینک ذیل مشاهده کنید.

نقش دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ها در بهبود یا تضمین کیفیت