مراسم بازگشایی خوابگاه های دانشجویی و پایان عملیات بهسازی و نوسازی خوابگاه اندیشه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بنا بر اعلام معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه مراسم بازگشایی خوابگاه های دانشجویی و پایان عملیات بهسازی و نوسازی خوابگاه  دانشجویی اندیشه ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه در محل خوابگاه اندیشه برگزار می شود.