مراسم تودیع مدیر روابط بین الملل و دانشجویان خارجی  و مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه و معارفه سرپرست مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و دفتر ارتباط با صنعت”دانشگاه  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مراسم تودیع دکتر بهنام مهدوی، مدیر روابط بین الملل و دانشجویان خارجی دانشگاه و دکتر رحیم ایلدرآبادی مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه دانشگاه و معارفه دکتر غلامعلی فرزیسرپرست مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و دفتر ارتباط با صنعت”دانشگاه با حضور  سرپرست و مسئولین دانشگاه صبح امروز در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.