مراسم تودیع  آقای امیرعباس امیرعمادی رییس پیشین بانک تجارت شعبه دانشگاه حکیم سبزواری و معارفه آقای مجتبی یزدانی اول، رئیس جدید این شعبه با حضور رئیس و مسئولان دانشگاه برگزار شد.

شایان ذکر است در پی تلاش های چندین ساله آقای امیرعمادی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری رتبه بانک تجارت شعبه دانشگاه از درجه چهار به درجه سه ارتقا یافته است که می تواند در ارائه خدمات بیشتر به دانشگاهیان موثر باشد.