مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با حضور مدیر اداری و کارکنان آن حوزه برگزار شد.