آیین تکریم دکتر محمدرضا شهابی رئیس سابق و معارفه دکتر رسول زیدآبادی سرپرست جدید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با حضور مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، معاون فرهنگی و دانشجویی، اعضای هیات علمی  و همکاران دانشگاه برگزار شد.