مراسم مجازی تجلیل از دانش آموزان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه حکیم سبزواری

لینک مشاهده مراسم