گرامی داشت چهل و یکمین سالروز عروج دکتر علی شریعتی

با حضور دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دکتر عسکری مدیرکل فرهنگی وزارت علوم

زمان: سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷، ساعت ۱۰ صبح، مزینان

با توجه به هماهنگی صورت گرفته وسیله نقلیه جهت عزیمت دانشگاهیان به مزینان ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۹خرداد ۹۷، در سردرب دانشگاه پیش بینی شده است.