مرحله اول جشنواره ایده های برتر کارآفرینی در دو نوبت صبح و عصر در سالن بیهقی برگزار شد.
در این مرحله با هدف توانمندسازی ایده ها، کارگاه آشنایی با کارآفرینی و نحوه تبدیل ایده به کسب و کار ارایه شد و در ادامه ایده پردازان به صورت کار گروهی و تیمی جهت تهیه مدل کسب و کار مرتبط با ایده اقدام کردند.
این برنامه با استقبال بسیار خوب دانشجویان مهندسی برگزار شد به نحوی که ظرفیت سالن بیهقی به طور کامل تکمیل شده بود.