مرحله دوم انتخابات شورای صنفی_رفاهی دانشجویان

سه شنبه ۲۹ خردادماه
ساعت ۹ لغایت ۱۷
از طریق پرتال دانشجویی