مرکز مشاوره دانشگاه افتخار آفرين شد

بر اساس ارزيابي هاي انجام شده از سوي دفتر مركزي مشاوره‌ي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، مرکز مشاوره‌ي دانشجويي دانشگاه به عنوان «مرکز مشاوره‌ي فعال منطقه سه » در سال ۱۳۹۰ انتخاب شده است .

اين مهم در حالي صورت گرفته است که طي سال هاي اخير همواره دانشگاه حکيم سبزواري در منطقه و همچنين در کل کشور در زمره ي برترين دانشگاه ها در پيشبرد امور فرهنگي، رفاهي و دانشجويي بوده است.

زحمات همکاران عزيزمان را در معاونت فرهنگي و معاونت دانشجويي و همچنين دفتر مشاوره ارج نهاده توفيق روز افزونشان را از خداوند متعال خواهانيم.