به مناسب روز دانشجو مرکز مشاورۀ دانشگاه همایش “چالش ها و فرصت های زندگی دانشجویی” را برگزار می کند.
مرکز مشاورۀ دانشگاه اقدام به برگزاری همایش چالش ها و فرصت های زندگی دانشجویی توسط روانشناسان آن مرکز می نماید.
شایان ذکر است این همایش در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۹۵ ساعت ۱۴-۱۲ درمحل تالار استاد محمدتقی شریعتی دانشگاه برگزار و به شرکت کنندگان در این همایش گواهی حضور اعطا می گردد.