مدیر گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری از مستندسازی و حفاظت کاشیکاری ایوان جنوبی مسجد جامع سبزوار با همکاری  گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.

مهندس کاویان، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به اینکه دانشجویان مرمت دانشکده معماری دانشگاه حکیم سبزواری صبح دیروز  میمهان اهل مسجد جامع سبزوار بودند،  گفت: هدف از این بازدید هماهنگی و هدایت بهتر عملیات مرمتی مسجد جامع سبزوار به ویژه در حوزه تزیینات معماری بود. 

وی افزود:طبق توافقات اولیه و با توجه به ارزش رنگی و اصالت ساخت کاشیکاری فعلی ایوان جنوبی، در خصوص بحث هایی که برای خطرات ریزش برخی از کاشی ها وجود دارد، مقرر شده است که دانشجویان مرمت دانشگاه حکیم سبزواری ، مستندسازی اولیه و آسیب شناسی کاشیکاری ایوان جنوبی را انجام داده، یک به یک کاشی های هفت رنگ در نمای ایوان آسیب نگاری گردیده و راهکارهای مرمت و حفاظت آنها پیشنهاد کرده و برای قسمت های کوچکی که آسیب دیده است، طرح های مرمتی تهیه کنند.
مهندس کاویان افق مثبتی که در همکاری های مسجد جامع و دانشگاه حکیم سبزواری پدیدار شده را مرهون تدبیر امام جمعه سبزوار دانست و گفت: امید است هماهنگی انجام شده در این زمینه به الگویی برای دیگر همکاری ها در حوزه شهر و شهرستان تبدیل گردد.