دانشگاه حکیم سبزوای در برگزاری کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ که در کشور گرجستان برگزار خواهد شد مشارکت خواهد داشت، همچنین دکتر مهدی رحیمی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو کمیته علمی این همایش معرفی شده است.

این همایش  به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی ادبیات و فرهنگ و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های زبان و ادب، فرهنگ و تاریخ در چندین محور تخصصی همراه با سخنرانی و ارایه مقاله، کارگاه تخصصی و هم اندیشی علمی با همکاری استادان داخلی و خارجی در تیر ماه ۱۳۹۷ در کشور گرجستان-دانشگاه جرجیا برگزار خواهد شد.

سایت همایش:

http://llcsconf.com/fa