مصوبات جلسه ۷۴۸ هیأت رئیسه دانشگاه

بنا به اعلام سرپرست محترم دفتر ریاست، در جلسه ۷۴۸ هیات رئیسه محترم دانشگاه موارد ذیل که مرتبط به همکاران عزیز می باشد مصوب و به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:

با توجه به جلسه مشترک انجمن صنفی کارکنان با ریاست محترم و پیشنهاد ایشان مبنی بر پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به جای گذاشتن سرویس، هیات رئیسه مقرر نمود انجمن صنفی از کارکنان نظرخواهی نمایند و چنانچه کارکنان نیز از موضوع استقبال کنند این طرح اجرایی گردد.

همچنین هیات رئیسه پرداخت فوق العاده ایثارگری را به جانبازان عزیز از تاریخ ۱/۱/۹۴ علیرغم عدم پیش بینی اعتبار آن در سال جاری صرفاً به منظور ارج نهادن به این عزیزان مورد تصویب قرار داد. شایان ذکر است این فوق العاده به استناد آیین نامه جدید مالی لغو شده بود که با پی گیری ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم اداری مالی مجوز لازم دریافت و از ابتدای سال جاری اجرایی می گردد.