مصوبات مهم هیأت امنای دانشگاه های حکیم و فناوری های نوین

 

به حمد و توفیق الهی و پی گیری انجام گرفته دبیرخانه ی هیات امنا، چهارمین جلسه از دور اول هیات امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار در تاریخ ۲/۳/۹۴ با حضور اکثریت اعضا در محل دفتر وزارتی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، ریاست محترم دانشگاه پس از ارائه ی گزارشی از وضعیت موجود دانشگاه در حوزه های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، عمرانی، فرهنگی، بودجه و تشکیلات، مصوبات کمیسیون دائمی مورخ ۹/۲/۹۴ را مطرح و سپس موضوعات مذکور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که اهم مصوبات جلسه به شرح زیر است:

۱- تصویب برنامه ی جامع راهبردی دانشگاه حکیم سبزواری؛

۲- تصویب بودجه ی تفصیلی سال ۹۴ دانشگاه حکیم سبزواری؛

۳- تصویب اساسنامه ی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری؛

۴- تصویب ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار.