جلسه تودیع دکتر کروجی و معارفه دکتر تدین­ فر به عنوان سرپرست دانشکده فنی و مهندسی با حضور ریاست و جمعی از مسئولان دانشگاه، اساتید و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

   

رئیس دانشگاه در این جلسه ضمن تشکر از زحمات و تلاش دکتر کروجی در جهت رشد و توسعه علمی، آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم و استمرار این برنامه ها، شاهد شکوفایی بیشتر این دانشکده در ابعاد مختلف باشیم.

دکتر کروجی نیز با اشاره به پتانسیل موجود در دانشکده در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و دانشجویی، برای آقای دکتر تدین فر در این جایگاه آرزوی توفیق کرد.

در ادامه دکتر تدین فر سرپرست دانشکده فنی و مهندسی، ابراز امیداری کرد که با همکاری کارکنان و اساتید و مشارکت دانشجویان بتوان چشم انداز علمی، آموزشی و پژوهشی مطلوبی برای آینده دانشکده فنی و مهندسی ترسیم کرد.