معاون اداری ومالی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: نیاز امروز کشور، حرکت در راستای تحقق مفهوم توسعه پایدار،متوازن و متناسب با نیازهای جامعه است.

 دکتر بهرام سیاوش پور در حاشیه سخنرانی خود در کارگاه کارگاه آموزشی ثبت اطلاعات در سامانه نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با تاکید بر اینکه مفهوم پایداری و مدیریت سبز تنها درحوزه عمرانی نیست، افزود: در دل واژه توسعه پایدار مفاهیمی همچون معماری سبز، دانشگاه سبز و شهر سبز نیز تولید و مطرح شد.

 وی ادامه داد: البته واقعیت این است که مفهوم معماری سبز به صورت مطلق وجود ندارد زیرا هر ساخت و سازی با تغییرات شدید زیست محیطی همراه خواهد بود.

 دکتر بهرام سیاوش پور با تاکید بر اینکه هنوز در کشور به مفهوم واقعی توسعه پایدار نرسیده ایم، اظهار داشت: توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند ضمن تامین نیازهای امروز ما، نیاز نسل های پس از ما را نیز تامین کند.

 وی افزود: در حوزه های عمرانی باید نیازسنجی دقیقی صورت بگیرد و متناسب با نیازهای کارهای عمرانی انجام دهیم.

معاون اداری ومالی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه گاهی احساس می کنیم هر چه بیشتر بنا و ساختمان به یک مجموعه اضافه کنیم خدمتی کرده ایم، افزود: با این تفکر است که هم اکنون در بسیاری از دانشگاه ها ساخت و سازهایی وجود دارد که متناسب با نیازهای ما نیست.

 وی ادامه داد: این عدم تناسب بخشی مربوط به سیاست های مدیران ما می باشد و بخشی هم مرتبط به سلیقه ای عمل کردن مهندسین مشاوره پروژه هاست.

 دکترسیاوش پور در ادامه عنوان داشت: همچنین در برخی از فعالیت های عمرانی دانشگاه ها به جهت  صرفه جویی، ساختمان های غیرکیفی،غیر استاندارد و غیر فنی ساخته شده است و از طرفی بخش زیادی از بناهای ما نیز به دلیل اشکال در طراحی با مشکل انرژی مواجه هستند.