معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری از تغییر نگرش و ایجاد ساختار جدید در ستاد رفاه دانشگاه خبر داد.
دکترعبدالرحیم عسکری گفت: این تغییر نگرش و ساختار در راستای مشارکت همه همکاران دانشگاهی در فعالیت های ستاد رفاه دانشگاه صورت گرفت.
معاون مالی اداری دانشگاه افزود: ستاد رفاه دانشگاه به مدت بیست سال صرفا در حوزه اداری و مالی دانشگاه بود و تصمیم ها بطور متمرکز انجام می گرفت، اما با تغییراتی که در ساختار این ستاد حاصل شده این ستاد با حضور اعضاء جدید تشکیل می شود.
دبیر ستاد رفاه دانشگاه همچنین از تشکیل دبیرخانه این ستاد در دانشگاه خبر داد و تصریح کرد: کلیه ی احکام ساختار جدید ستاد رفاه دانشگاه توسط ریاست محترم دانشگاه صادر و اولین جلسه آن نیز روز دوشنبه ٢٧ اردیبهشت تشکیل شد.
دکتر عسکری در خاتمه ساختار جدید ستاد رفاه دانشگاه را به شرح ذیل اعلام کرد:
١- رییس دانشگاه به عنوان رییس ستاد
٢- معاون اداری و مالی و دبیر ستاد
٣- رییس شورای صنفی کارمندان
۴- نماینده شورای صنفی اعضاء هیات علمی
۴- مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه
۵- نماینده دانشکده های مهندسی
۶- نماینده دانشکده های علوم انسانی
٧- نماینده دانشکده های علوم پایه
گفتنی است رئیس کارگزینی و اداره رفاه دانشگاه به عنوان سرپرست دبیرخانه این ستاد فعالیت خواهد کرد.