مقاله دکتر محمدرضا ارشادی نیا، دانشیار دانشکده الهیات و معارف دانشگاه حکیم سبزواری عنوان اثر شایسته تقدیر شانزدهمین جشنواره نقد کتاب در حوزه فلسفه، کلام و عرفان شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدرضا ارشادی نیا دانشیار گروه حکمت و فلسفه اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری با  مقاله “آسیب­ شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش”، توانست  عنوان اثر شایسته تقدیر شانزدهمین جایزه نقد کتاب در حوزه فلسفه، کلام و عرفان را به خود اختصاص دهد.

 لازم به یادآوری است از بین ۷۱۳ مقاله ارسال شده به شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، ۱۴ مقاله به عنوان آثار برتر تقدیر شد.