مقاله پژوهشی  دکتر احسان امیری راد، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با موضوع اتلافات حرارتی کارخانه سیمان سبزوار در ژورنال بین المللی به چاپ رسید.
 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه این مقاله ، باعنوان‌:

Energetic and exergetic optimized Rankine cycle for waste heat recovery in a cement factory

در ژورنال بین المللی

Applied Thermal Engineering

جزو مجلات ده درصد برتر در زیرمجموعه مکانیک و مهندسی مکانیک برمبنای رده بندی تامسون – رویترز به چاپ رسید.
 
این مقاله ماحصل انجام یک کار پژوهشی دوساله بر روی اتلافات حرارتی کارخانه سیمان سبزوار بوده است. در این تحقیق میزان اتلافات حرارت از دودکش های  کوره و گریت کولر این کارخانه بصورت تجربی محاسبه شده و سپس با بکار گیری اصول طراحی ترمودینامیکی یک نیروگاه بخار جهت تبدیل بازیافت حرارت اتلافی و تبدیل آن به برق پیشنهاد گردیده است. همچنین در این مقاله برای اولین بار فشار بهینه بویلر بازیاب معرفی و تعیین شده است. براساس یافته های این تحقیق در صورت اجرای چنین طرحی می توان سالانه بیش از ۳۰ میلیون کیلووات ساعت برق تولید نمود که به معنای صرفه جویی در مصرف داخلی گاز طبیعی به میزان بیش از  ۱۰ میلیون متر مکعب و کاهش دی اکسید کربن رها شده در اتمسفر به میزان تقریبی ۳۵ میلیون کیلوگرم در هر سال می باشد. ضمنا با احتساب قیمت جهانی گاز، تنها سود حاصل از صرفه جویی در مصرف گاز اجرای چنین پروژه ای در مقیاس اقتصاد ملی بیش از ۸ میلیارد تومان در سال می باشد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431117361045