مقاله حاصل از پژوهش مشترک بین المللی دکتر سمانه سادات سجادی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در بروزرسانی جدید پایگاه web of science  در زمره مقالات پراستناد (highly cited) و مقالات داغ (hot paper) قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در این پژوهش که دکتر سمانه سادات سجادی با پژوهشگرانی از دانشگاه های ترکیه و لهستان و دانشگاه بجنورد همکاری داشته است، در قالب ریاضیات مشتقات مرتبه کسری و بر اساس داده های واقعی به بررسی مدل و ارایه کنترلی بهینه جهت درمان تومور سرطانی با حداقل دز دریافتی، حداقل آسیب به سلولهای سالم و حداکثر کاهش حجم تومور پرداخته شده است.

نتایج این تحقیق در آگوست ۲۰۱۹ در مجله Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science که جزو مجلات ۱۰ درصد برتر، Q1  و ضریب تاثیر ۲٫۶۵۵ می باشد در مقاله ای با نام

“A new fractional model and optimal control of a tumor-immune surveillance with non-singular derivative operator”

به آدرس زیر به چاپ رسیده و در جدیدترین بروزرسانی پایگاه Web of science جزو مقالات داغ و پر استناد برگزیده شده است.

https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5096159