مقاله حاصل از پژوهش مشترک بین المللی دکتر سمانه سادات سجادی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در بروزرسانی جدید پایگاه web of science  در زمره مقالات پراستناد (highly cited)  قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این مقاله که حاصل پژوهش مشترک دکتر سمانه سادات سجادی با پژوهشگرانی از دانشگاه های ترکیه و دانشگاه بجنورد است، به مدلسازی و بررسی رفتارهای دینامیکی یک سیستم فیزیکی در قالب ریاضیات مشتقات مرتبه کسری پرداخته شده است.

حاصل این پژوهش در مجله The European Physical Journal Plus  با نام

New features of the fractional Euler-Lagrange equations for a physical system within non-singular derivative operator

به آدرس زیر به چاپ رسیده و هم اکنون در جدیدترین بروزرسانی پایگاه Web of science جزو مقالات پر استناد برگزیده شده است.

https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/i2019-12561-x

لازم به یادآوری است پیشتر نیز مقاله دیگری از این تیم تحقیقاتی با نام

“A new fractional model and optimal control of a tumor-immune surveillance with non-singular derivative operator”

 در جدیدترین بروزرسانی پایگاه Web of science به عنوان مقاله داغ و پر استناد برگزیده شده است.