مقاله پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در چهارمین مجله معتبر جهان در حیطه ی علم متالوژی منتشر شد.
Mosavizadeh-Material

به گزارش روابط عمومی ، مقاله پژوهشی دکتر مصطفی موسوی زاده استادیار و عضو هیات علمی گروه مواد دانشگاه حکیم سبزورای با عنوان

Dynamic recrystallization phenomena during laser-assisted friction stir processing of a precipitation hardened nickel base superalloy

در مجله معتبر Journal of Alloys and Compounds که دارای رتبه چهارم از منظر ضریب تاثیر در لیست JCR با موضوع متالوژی و   ۳٫۰۱۴  : IFمی باشد، به چاپ رسید.

دکتر موسوی زاده در باره این مقاله به روابط عمومی دانشگاه گفت: این مقاله پژوهشی به بررسی پدیده تبلور مجدد حین جوشکاری همزن اصطحکاکی با پیشگرم لیزر سوپر آلیاژ پایه نیکلی می پردازد.

گفتنی است دکتر مصطفی موسوی زاده  استادیار و عضو هیات علمی گروه مواد دانشگاه حکیم سبزواری می باشد که تا کنون از وی ۱۶ مقاله در مجلات ISI و ۶۱ مقاله در کنفرانس های بین المللی به چاپ رسیده همچنین ایشان دارای ۳ ثبت اختراع و ۱۰ طرح پژوهشی  در رزومه علمی و پژوهشی خود می باشد.