استادان دانشگاه حکیم منشور حقوق شهروندی را اقدامی موثر برای جامعه ایرانی و مفید در تعاملات بین المللی می دانند

استادان دانشگاه حکیم سبزواری منشور حقوق شهروندی امضا شده توسط رئیس جمهوری را اقدامی موثر بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی جامعه و مفید در چارچوب تعاملات و روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری در این خصوص گفت: منشور حقوق شهروندی بر تعاملات بین المللی موثر است و در صورت پیاده شدن در داخل کشور سبب جذب سرمایه گذاران خارجی می شود.
دکترعباس برزویی افزود: منشور حقوق شهروندی با اصول و رویه متداول بین المللی منطبق است و البته در قوانین جزایی جمهوری اسلامی وجود داشت اما در مواردی به آن توجه کافی نمی شد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی به دنبال امنیت در ابعاد قضایی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند و در مرحله نخست این امنیت باید برای شهروندان داخل فراهم شود تا مشوق سرمایه گذاری خارجی باشند و اجرای منشور در این خصوص کمک می کند.
استاد حقوق دانشگاه حکیم سبزواری گفت: منشور حقوق شهروندی منطبق با تعالیم مذهبی، تمدن دیرینه ایرانی و قانون اساسی است و در راستای اجرای برخی اصول مغفول مانده قانون اساسی است.
وی افزود: این منشور به عنوان یک برنامه جامع از حقوق شهروندی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی است که در صورت اجماع می تواند موثر و مفید واقع شود.
دکتربرزویی ادامه داد: همچنین این منشور به هیچوجه در تقابل با قوه قضاییه نیست و اگر چنین تفسیر شود تفسیری تنگ نظرانه است. مواردی چون حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، رعایت اصل برائت، اصل برگزاری علنی محاکمات، اصل برخورداری از حقوق در دادخواهی و محاکمه و رعایت قوانین در هرگونه بازرسی منافاتی با دستگاه قضا ندارد.
وی گفت: این منشور بدون اینکه تقابل یا دخالت در حوزه قضایی باشد بر رعایت اصول و حقوق شهروندی تاکید دارد.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری افزود: این منشور چون از طرف قوه مقننه و روال معمولی قانونگذاری کشور به ظاهر تصویب نشده از حمایت اجرایی قانونی مثل قوانین دیگر برخوردار نیست.
وی ادامه داد: ضمانت اجرای اصلی و حقیقی منشور حقوق شهروندی وفاق و اجماع همگانی به ویژه مسئولان قوای سه گانه را می طلبد که در مرحله نخست باید با رعایت انصاف، بیطرفی، دخالت ندادن منافع شخصی و مصالح حزبی، گروهی و جریانهای سیاسی به منطقی بودن و ضرورت اجرای این منشور اذعان شود.
دکتربرزویی گفت: در این منشور حقوق متفرقه قوانین مختلف جمع آوری و در راستای برخی اصول قانون اساسی اجرای این حقوق یادآور شده که در نوع خود یک اثر بدیع ارزشمند و قابل تقدیر است.

ghodrati11

* حقوق شهروندی نیاز امروز جامعه ایرانی است
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری  گفت: انتشار منشور حقوق شهروندی وفای عهد رئیس جمهوری به مردم است.
دکترحسین قدرتی ادامه داد: برخی انتشار منشور در اواخر دولت یازدهم را تبلیغات صرف برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می دادند اما تهیه منشور امری است که به کارشناسی در زمان طولانی نیاز دارد و تهیه شتاب زده آن امکان نداشت.
وی ادامه داد: این منشور مستند به قانون اساسی و از مجموعه قوانین موجود است لذا رئیس جمهوری خود قانونی وضع نکرده است.
استادیار جامعه شناسی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: حقوق شهروندی نیاز امروز جامعه ایرانی است و این منشور را می توان به عنوان آسیب شناسی به موقع جامعه تحلیل کرد زیرا مردم در ارتباط با نهادهای دولتی، غیردولتی و زندگی روزمره نبود و کمبود آن را حس می کنند.
وی افزود: انتشار این منشور باعث می شود بار دیگر زمینه بحث حقوق شهروندی در سطح نخبگان فراهم شود و توجه آنها را به این موضوع جلب کند.
دکترقدرتی ادامه داد: باید دانشگاه ها، حوزه های علمیه و آموزش و پرورش با محوریت گروههای حقوق در جهت تبیین منشور برنامه های میزگرد برگزار کنند تا اثر ملموس این منشور در بین دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و مردم ایجاد شود.
وی درباره ضمانت اجرایی منشور هم گفت: در صورت فعالیت سازمانهای مردم نهاد با همکاری نهادهای دولتی در راستای ترویج منشور می توان به گفتمان سازی در جامعه درباره موضوع حقوق شهروندی امیدوار بود.
این استاد دانشگاه افزود: در نظر گرفتن همه اقشار جامعه، گروههای قومی، مذهبی و گروههای در حاشیه در منشور حقوق شهروندی یکی از نکات مثبت آن تلقی می شود.
وی ادامه داد: برخی منشور را قانونگذاری تعریف می کنند در حالی که منشور حقوق شهروندی برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد اهداف قانون اساسی است.

منبع: ایرنا