در  سی و ششمین جلسه شورای مرکز رشد با ورود دومین شرکت نوآور به مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه موافقت شد.

این شرکت با ایده محوری شرکت طراحی و ساخت پنلهای هوشمند در مرکز مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه حکیم سبزواری پذیرفته شد.

گفتنی است نخستین شرکت پذیرفته شده در این مرکز با ایده محوری اپلیکیشن آموزشی فرجاد بود.