در چهل و ششمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با ورود یک واحد فناور جدید به مرکز رشد و یک شرکت به مرکز نوآوری و شکوفایی موافقت شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست با ورود واحد فناور “گروه مشاوره کسب و کار بهار”  با ایده محوری “کمک به شکل گیری و توسعه استارتاپ ها” با ورود به دوره رشد مقدماتی در مرکز رشد موافقت شد.

همچنین با موافقت اعضای شورا شرکت هوشمند شهاب تدبیر گستر با ایده محوری “سامانه تفکیک پسماند از مبدا” در دوره رشد مقدماتی در مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه حکیم سبزواری  پذیرفته شد.