مهدی خضری و عباسعلی حصارنوی دانشجویان مهندسی برق دانشگاه حکیم سبزواری موفق به طراحی و ساخت کنتور هوشمند آب مبتنی بر Geo-IoT شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سازندگان این کنتور هوشمند آب تاکید می‌کنند که فناوری بکار رفته در کنتور هوشمند آب سبب تجهیز، توسعه و خودکارسازی شبکه‌ اندازه‌گیری کمی مصارف آب‌ با استفاده از IoT (اینترنت اشیاء) شده و پایش اطلاعات مکانی و زمانی مصرف در محیط GIS را امکان‌پذیر می‌نماید .

در این طرح جدید، مقدار آب مصرفی به صورت Live Map در مکان‌های مورد نظر مانند فضاهای اداری، خوابگاه‌ها یا فضای های سبز قابل اندازه گیری و نمایش بوده و می تواند در مدل های پیش بینی برای زمان بندی مصرف آب مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین آنومالی های فشار آب و یا خرابی در شبکه از طریق تحلیل های آمار فضایی قابل شناسایی است.

این دستاور طی مراسمی در دانشگاه حکیم سبزواری به بهره برداری رسید. در مراسم رونمایی از این دستاورد، که با حضور روسای دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری، رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و نیز تعدادی از اعضای محترم شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه صورت گرفت، دکتر مولوی بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های داخلی برای رفع مشکلات دانشگاه تاکید نمودند.

گفتنی است طرح مذکور در راستای برآوردن نیازهای دانشگاه و منطقه و با هدف افزایش نقش مشارکت دانشجویان و اساتید دانشگاه در حل مسائل زیست محیطی، با هدایت و سرپرستی آقای دکتر حامد ادب عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS و آقای دکتر حسین شریف زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی برق-قدرت انجام شده است.