دکتر عباس احسانی سرشت عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو هیات علمی برتر در حوزه  ارتباط با جامعه و صنعت در کتاب “اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت ۱۴۰۱معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب معرفی اعضای هیات علمی برتر دانشگاه‌های کشور در همکاری با جامعه و صنعت، از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.

در این کتاب ۱۴۱ عضو هیات علمی برتر دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در حوزه همکاری با جامعه و صنعت، معرفی و سوابق و دستاوردهای  مهم آنها تشریح شده است.

در صفحه ۳۱ این کتاب ضمن معرفی دکتر احسانی سرشت به تشریح سوابق این پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه های تجارب مشارکت در فعالیت ها و برنامه ریزي هاي ملی و منطقه اي، مهمترین قراردادهاي تقاضامحور، دستاوردهاي ویژه کاربردي  و همکاری های ویژه با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره وری و کارآیی پرداخته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت را_کتاب هیات علمی برتر – سال ۱۴۰۱مطالعه کنند.