بر اساس گزارش مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه، نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ دانشکده های دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.
مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ارزیابی دانشکده ها در سال ۹۴بر اساس ۴۲ شاخص در حوزه های مدیریت و سازماندهی( ۲۹شاخص)، هیات علمی( ۸ شاخص) و پژوهش( ۵ شاخص) که در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه مصوب شده بود، صورت گرفت.
دکتر امیرحسین کیذوری افزود: فرایند ارزیابی دانشکده ها دانشگاه حکیم سبزواری از سال ۱۳۹۳ برای اولین بار آغاز شد لیکن نتایج ارزیابی سال ۹۳ به منظور افزایش اعتبار یافته های ارزیابی منتشر نگردید.
وی تصریح کرد: این فرایند در سال ۱۳۹۴ با اصلاح شاخص ها مجددا صورت پذیرفت که در این رتبه بندی دانشکده علوم پایه با کسب ۸۵/۵ امتیاز  از  ۱۲۶امتیاز حائز رتبه اول گردید.
جدول زیر رتبه بندی و امتیاز هر دانشکده را در سال ۱۳۹۴نشان می دهد.
ttttttttttttttttttttttttttt
نمودارهای عملکرد هر دانشکده در حوزه های مدیریت و سازماندهی، هیات علمی و پژوهش در ادامه ارائه شده است.
 

نمودار۱ عملکرد مدیریت و سازماندهی در دانشکده ها

 
۲
 

نمودار۲ عملکرد هیات علمی در دانشکده ها

۵
 
 

نمودار۳ عملکرد پژوهش در دانشکده ها

۶