نتایج داوری رویداد ملی شناسایی ایده های نوآور در حوزه اقتصاد روستایی اعلام شد، داورى ایده هاى دریافتى از خرداد ماه آغاز و پس از برگزارى جلسات متعدد مصاحبه با صاحبین ایده ها و جلسات دفاع در فضاى مجازى و برگزارى جلسات جمع بندى،نتایج نهایی مورد تائید نهایی تیم محترم داوران قرار گرفت.

 

لینک دانلود نتایج رویداد:

http://cnf.hsu.ac.ir/rural/fa/news.php?rid=42