نخستین دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله خود  از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

مدیرگروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: وحید برزنونی، صبح امروز با دفاع از رساله دکتری خود به عنوان نخستین دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه حکیم سبزواری از  دانشکده فنی و مهندسی این  دانشگاه  فارغ التحصیل شد.

دکتر رضا حسن زاده افزود: « بررسی تجربی اثرات جریان پایا و ناپایا بر پروفیل های سرعت متوسط و اغتشاشی ناشی از دنباله مدل پایه خودرو» عنوان رساله پایان نامه این دانشجو بود.

وی ادامه داد: این پایان نامه به بررسی تجربی تاثیرات جریان شتابدار و مقایسه آن با جریان بدون شتاب پرداخته شده است، همچنین اثرات اندازه شتاب روی پارامترهای مختلف جریان در دنباله مدل و تغییرات ضریب پسا مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرگروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری یادآور شد: دکتر عبدالامیربک خوشنویس، استاد راهنما این دانشجو و دکتر محمود پسندیده فرد استاد تمام مهندسی مکانیک  دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد علی اردکانی استاد  تمام مهندسی مکانیک  مرکز پژوهش های صنعتی ایران و دکتر محمد حسن جواراشکیان استادتمام مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد داوران این رساله پایان نامه بودند،همچنین دکتر حسن ساقی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

گفتنی است در رزومه علمی پژوهشی این دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری ۷ مقاله علمی و پژوهشی دیده می شود.