نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از پایان نامه خود دانش آموخته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لیلا زارعی ونداز پایان نامه خود با موضوع « بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری» دفاع و با درجه عالی از این رشته دانش آموخته شد.
گفتنی است استاد راهنما این دانشجو دکتر شفیعه قدرتی بود همچنین استاد مشاور وی دکترارفعی مقدم و دکترحسین قدرتی نیز به عنوان داور این جلسه و دکتر جواد طیبی  به عنوان  نماینده تحصیلات تکمیلی به همراه دکتر مهیار علوی مقدم، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و جمعی از مسئولین دانشگاه در این جلسه حضور داشتند.