نخستین دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری در  رشته مهندسی مواد از پایان نامه خود دفاع می کند.

رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت:  مریم محمدپور دانشجوی دکتری رشته مواد  با گرایش مواد پیشرفته  (ورودی ۱۳۹۱ دانشگاه حکیم سبزواری) صبح روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه از رساله  پایان نامه خود دفاع خواهد کرد.

دکتر غلامرضا تدین فرد افزود: نام رساله ی این دانشجوی دکتری« بررسی روش ساخت، مورفولوژی و خواص نانوذرات هیبریدی پلی اکریلات- سیلیکا در سیستم همزمان» است.

وی تصریح کرد: استاد راهنمای رساله پایان نامه این دانشجو  دکتر غلامعلی فرزی و داوران جلسه  دفاع نیز دکتر علیرضا مهدویان استاد پژوهشگاه پلیمر ایران و دکتر رضا طیبی از دانشگاه حکیم سبزواری خواهند بود.

۱۱