نخستین نشست از سلسله نشست های مطالعات میان رشته‌ای ادبیات و هنر ایران با حضور استادان، دانشجویان و فعالان فرهنگی در نخستین نگارخانۀ روستایی هنر در ایران برگزار شد. در این نشست پژوهشی که با کوشندگی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، انجمن ایران شناسی ایران و معاونت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، سخنرانان با تمرکز بر نقاشی خط، به بازشناخت کارکردهای ادبیات در پدیدآمدن آثار سترگ هنری پرداختند. با پیام برخط رئیس انجمن ایرانشناسی ایران، دکتر محمود جعفری دهقی، این سلسله نشست ها آغاز شد.


سخنران نخست این نشست علمی، دکتر حسن دلبری، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که از ارزش هنری کارهای مسعود محبی فر سخن گفتند. سخنران دوم نشست، دکتر مهیار علوی مقدم عضو هیأت علمی و رئیس انجمن ایران‌شناسی ایران شاخهٔ خراسان رضوی بود که به پیوندهای ادبیات و نقاشی خط پرداختند. سخنران نهایی دکتر علی صادقی منش، عضو هیأت علمی و عضو شوراب سیاست گذاری انجمن علمی ایران شناسی شاخه خراسان بود که درباره جنبه های فرمالیستی نقاشی خط سخن گفتند.
در نهایت مسعود محبی فر، نقاش خط آبستره اکسپرسیونسیتی و مؤسس هنروستا (نخستین نگارخانۀ روستایی هنر در ایران) به ارائه سخنرانی پیرامون تجارب بین المللی خود پرداختند و با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری از ایشان تقدیر به عمل آمد. در ادامه می توانید ویدئوی بخش هایی از این نشست را مشاهده کنید.