نخستین نشست هم اندیشی اعضای شورای صنفی کارکنان با دکتر زنگنه اسدی ریاست محترم دانشگاه در راستای تحقق اهداف و برنامه های شورای صنفی برگزار شد.