نخستین پژوهشگر پسادکتریِ دانشگاه حکیم سبزواری از دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گواهی پایان این دورۀ تخصصی را به صورت رسمی دریافت کرد. دکتر علی صادقی منش که از آغاز دی‌ماه ۱۳۹۶ فعالیت‌های پژوهشی خود را به عنوان پژوهشگر پسادکتری و با تمرکز بر زمینۀ تخصصی «اسطوره‌شناسی» آغاز کرده‌بود، پس از دست یافتن به اهداف تخصصی تعیین‌شده، ارائۀ مقالات علمی ـ پژوهشی و چندین سخنرانی دربارۀ یافته‌های پژوهشی خود، دورۀ پسادکتری خود را به پایان رساند.

دکتر علی صادقی منش، افزون بر آن که نخستین پژوهشگر پسادکتریِ دانشگاه حکیم سبزواری از دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی است، نخستین دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه به شمار می‌آید که در هر سه دورۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود، به عنوانِ دانشجوی استعداد درخشان و در دورۀ دکتری به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه برگزیده شده‌است.

گفتنی است که استاد شاخص این دورۀ تخصصی، دکتر مهیار علوی مقدم، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی و استاد ناظر این دوره، دکتر علی تسنیمی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی بودند.

در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸ با حضور رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر علی‌اصغر مولوی و استادان شاخص و ناظر دوره، دکتر مهیار علوی‌مقدم و دکتر علی تسنیمی، گواهی رسمی پایانِ دورۀ پسادکتری، امضا و به دکتر علی صادقی منش اهدا شد.