نشریات دانشگاه

عنوان نشریه :

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

نوع نشریه :

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

صاحب امتیاز :

مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی،دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر مسئول :

دکتر علیرضا انتظاری

سر دبیر :

دکتر جعفر جوان

عنوان نشریه :

ورزش و علوم زیست حرکتی

نوع نشریه :

دو فصلنامه

صاحب امتیاز :

دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر مسئول :

دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک

سر دبیر :

دکتر محمدرضا حامدی نیا

عنوان نشریه :

هوش مصنوعی

مدیر مسئول :

دکتر علیرضا ثنایی سبزواری

سر دبیر :

دکتر جواد حدادنیا

عنوان نشریه :

فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران

agi

نوع نشریه :

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

صاحب امتیاز :

دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

مدیر مسئول :

دکتر شهرام بهرامی

سر دبیر :

دکتر ابوالقاسم امیر احمدی

عنوان مجله :

مطالعات نظریه و انواع ادبی

نوع مجله :

فصلنامه

صاحب امتیاز :

 دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر مسئول :

دکتر عبّاس محمّدیان

سر دبیر :

دکتر مهیار علوی‌مقدّم