نشست تخصصی بررسی راهکارهای اخذ گرنت های پژوهشی بین المللی ( اراسموس پلاس) در حوزه کشاورزی هوشمند با حضور دکتر علی آبکار، مدیر موسسه Agriwatch از کشور هلند و مدیر فنی شرکت هلندی Geoinfo Solution، دکتر فرزی، مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این نشست تخصصی به روابط عمومی دانشگاه گفت: یکی از طریق های جذب گرنت های پژوهشی بین المللی، برنامه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا است.

دکتر علی فرزی با اشاره به اینکه چهار نکته اساسی برای امتیاز آوردن در برنامه جذب گرنت پژوهشی از طریق اراسموس مدنظر است، افزود: اولین مورد، بحث  ارتباط دانشگاه با صنعت است که اهمیت زیادی در امتیاز اوری این برنامه دارد، همچنین  ایجاد یک کنسرسیوم بین دانشگاهی و  راهبر شدن یکی از دانشگاه های اروپایی  نیز در این مورد بسیار مهم است.

وی ادامه داد: نکته آخر در راستای انجام پروژه های پژوهشی و جذب این گرنت بین المللی بحث مهارت افزایی و آموزش های حرفه ای به افرادی که در پروژه درگیر هستند و دانشجویان است.

لازم به یادآوری است اراسموس پلاس برنامه بورس آموزشی تحت حمایت اتحادیه اروپاست که با هدف سازمان دهی تبادل دانشجو بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اروپا و سایر نقاط جهان راه اندازی شده است.