به همت گروه علوم سیاسی و تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری نشست تخصصی خواجه نظام الملک برگزار شد. در ابتدای این نشست مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه با اشاره به اهمیت مباحث مرتبط به علوم سیاسی نوین و پرسش هایی که پیرامون جایگاه آن در ایران وجود دارد، گفت: فلسفه وجودی نشست های علمی تلاش برای پاسخ گویی به پرسش هایی است که هنوز پاسخ روشنی برای آنها یافت نشده است.

دکتر رضیه موسوی فر افزود: با نگاهی به کتاب سیاست نامه به روشنی در می بابیم که خواجه نظام الملک در نوشته هایش سپهر عمومی و سپهر خصوصی را توامان مد نظر داشته است، یعنی هم توصیه های سیاسی و هم اجتماعی و دینی به مخاطبان می کند و هم  از تفسیر قران، قصص انبیا و پادشاهان صحبت می کند و هم در مورد اقشار مختلف و طبقات مختلف جامعه و شرایط و وظایف آنها صحبت به میان می آورد.

وی ادامه داد: به واقع  خواجه در این کتاب برای مخاطبین خود تصویر روشنی از سیمای سیاسی و اجتماعی ایران در سده ی پنجم را به نمایش می گذارد و به سبب تنوع مطالب ذکر شده و اعتبار نویسنده به دلیل جایگاه سیاسی که داشته است، این کتاب همواره مورد توجه طیف های مختلفی از اندیشمندان قرار گرفته است.

 دکتر موسوی فر خاطرنشان کرد: به عنوان عضوی از خانواده علوم سیاسی معتقدم رسالت علوم سیاسی این است که به تبارشناسی آنچه که داشتیم بپردازیم تا آنچه را که داریم ارزیابی کنیم و از این رهگذر بتوانیم به آنچه که باید داشته باشیم، برسیم.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در حیطه علوم انسانی نیاز به دیالوگ داریم و باید از مونولوگ گویی بپرهیزیم، گفت: معتقدیم برگزاری نشست هایی از این دست زمینه ایجاد دیالوگ و گفتگو در بین اندیشمندان و صاحبنظران حیطه علوم انسانی را فراهم می کند و سبب پویایی تفکر می شود و بهمین جهت از مجموعه دانشکده های علوم انسانی به جهت برگزاری این نشست تشکر می کنم.

دکتر علی اصغر مولوی در ادامه با اشاره به لقب خواجه نظام الملک، گفت: بی شک این لقب که به معنی فردی است که ملک را نظام و نظم داده است ، اشاره به درایت  و قدرتمندی خواجه دارد.

وی نظام الملک را وزیر با فراست و  سیاستمدار قدرتمندی برشمرد که در مدت سی سال صدارت و وزارت خود کارهای بزرگی صورت داد.

دکتر مولوی اظهار داشت: خواجه نظام الملک با حسن تدبیر خویش توانست سلجوقیان را به ترویج علم و دانش و بنای مدارس و موقوفات فراوان تشویق کند؛ ‌از این رو شاهدیم که در دوران صدارت وی مدارس بسیاری با نام نظامیه تاسیس شد که به حق نظام آموزش و پرورش نوینی در این مدارس عالی، برقرار بود.

 در ادامه این نشست چهار سخنرانی توسط دکتر صادقی سمرجانی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر علی صادقی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر دانشیار و اطهری اساتید دانشگاه فردوسی پیرامون خواجه نظام الملک برای حاضران ارائه شد.